INFORMACJA O ZAKŁADZIE ZWIĘKSZONEGO RYZYKA
WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ
PRZEZNACZONA DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ


1. Oznaczenie prowadzącego zakład
NOWA CHŁODNIA ŁÓDŹ Sp. z o. o.
REGON 021741898

2. Oznaczenie kierującego zakładem
Krzysztof Boluk - Prezes Zarządu
tel. sekretariat (42) 652 29 07
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  www.nowachlodnia.pl
Adres Zakładu
91 – 203 Łódź, ul. Traktorowa 170
Zakład położony jest w północnej części miasta Łodzi w dzielnicy Bałuty w części przemysłowej Teofilów przy ul. Traktorowej 170

W związku z stosowaniem w instalacji chłodniczej amoniaku jako czynnik chłodniczy, na mocy przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.1232), z późniejszymi zmianami i ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2015 r. poz. 1434) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138) podaje się do publicznej wiadomości, iż Nowa Chłodnia Łódź Sp. z o. o. podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym.

Jednocześnie informuje się, iż prowadzący zakład dokonał w dniu 14.04.2016 r. zgłoszenia, o którym mowa w art.250 ust. 1 właściwym organom tj, Powiatowemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi i w dniu 11.05.2016 r. przekazał im program zapobiegania awariom (PZA).

PROGRAM ZAPOBIEGANIA AWARIOM ZOSTAŁ POZYTYWNIE ZAOPINIOWANY PRZEZ w/w ORGANY.

3. Działalność zakładu.

Podstawową działalnością zakładu jest wytwarzanie poprzez pracę sprężarek chłodniczych energii (mocy) chłodniczej wykorzystywanej w całości do mrożenia zamrażalni i komór chłodniczych (magazynów). Jako czynnik chłodniczy stosowany jest związek chemiczny pod nazwą amoniak bezwodny ( NH3 ). Dodatkową działalnością zakładu jest usługowe mrożenie i składowanie art. spożywczych oraz wynajem komór chłodniczych, pomieszczeń biurowych i technicznych.

4. Charakterystyka stosowanej substancji w instalacji chłodniczej.

● IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ.
Czynnikiem występującym w instalacji chłodniczej jest AMONIAK R 717 (NH3). Jest to nieorganiczny związek chemiczny, który w normalnych warunkach atmosferycznych jest gazem bez koloru, o silnym drażniącym, duszącym zapachu. Trujący, wywołujący łzawienie, charakteryzujący się ostrym, alkalicznym smakiem.
Polska norma PN-72/M-04601 zalicza ten związek do II grupy obejmujący czynniki chłodzące o działaniu toksycznym lub drażniącym, a także palne. Klasa wybuchowości II A. Pod ciśnieniem występuje jako ciecz bezbarwna. W warunkach ciśnienia atmosferycznego występuje jako gaz lżejszy od powietrza. W mieszaninie z wilgocią tworzy mgłę (co może stanowić optyczny czynnik ostrzegawczy). W przypadku rozszczelnienia stężenie amoniaku nie jest jednorodne (równomierne). Największych stężeń należy się spodziewać w górnej części pomieszczeń oraz w miejscach występowania wycieku.
Poniżej podajemy wyciąg z karty charakterystyki substancji niebezpiecznej:

KARTA CHARAKTERYSTYKI
Wydanie poprawione nr : 3
Data : 9 / 6 / 2015
Zastępuje : 22 / 4 / 2015
Amoniak PL-NH3-002
Gazy trujące 8 : Materiały żrące 9E: Niebezpieczny dla środowiska
Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
Identyfikator produktu
Nazwa handlowa : Amoniak 3.8
Amoniak UHP
Amoniak ciekły w zbiornikach
Amoniak ciekły syntetyczny 2.85
Nr karty charakterystyki : PL-NH3-002
Opis chemiczny : Amoniak
Nr CAS :7664-41-7
Nr WE :231-635-3
Nr indeksu :007-001-00-5
Numer rejestracji : 01-2119488876-14- -009
Wzór chemiczny : NH3
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie:
Stosować jako gaz chłodniczy.
Gaz testowy / Gaz kalibracyjny. Zastosowanie laboratoryjne.
Reakcja chemiczna / Synteza.
Zastosowanie do wytwarzania komponentów elektronicznych/fotowoltaicznych.
Skontaktować się z dostawcą aby uzyskać więcej informacji na temat zastosowań.
Zastosowania odradzane : Zastosowania konsumenckie.

Wyciąg charakterystyki substancji niebezpiecznej opracowany został na podstawie karty charakterystyki firmy Messer Polska Sp. z o. o.

www.messergroup.com.pl<br< a="" style="color: rgb(14, 77, 183); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> />
e-mail osoby odpowiedzialnej za karty:
/> <br< a=""> />
tel. +48 91 312 16 37
Numer telefonu alarmowego
Numer telefonu alarmowego: 112
Państwowa Straż Pożarna: 998
Pogotowie Ratunkowe: 999

Messer Polska Sp. z o. o. W nagłych wypadkach: tel. 112
ul. Maciejkowicka 30 Chorzów 41-503 Polska
www.messergroup.com.pl<br< a=""> /> e-mail osoby odpowiedzialnej za karty: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. +48 91 312 16 37

Elementy oznakowania
Oznakowanie wg Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP)• Piktogramy i kody określające rodzaj zagrożenia•


Identyfikacja zagrożeń
Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasa zagrożenia i kody kategorii wg Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP)
• Zagrożenia dla zdrowia : Toksyczność ostra, narażenie inhalacyjne - Kategoria 3 - Niebezpieczeństwo (CLP : Acute Tox. 3) - H331
Działanie żrące na skórę - Kategoria 1B - Niebezpieczeństwo (CLP : Skin Corr. 1B) – H314
• Zagrożenia fizyczne : Gazy łatwopalne - Kategoria 2 - Uwaga (CLP : Flam. Gas 2) - H221
Gazy pod ciśnieniem - Gaz skroplony - Uwaga (CLP : Press. Gas Liq.) - H280
• Zagrożenia dla środowiska : Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - Zagrożenie ostre - Kategoria 1 - Uwaga (CLP : Aquatic Acute 1) – H400

• Hasło ostrzegawcze : Niebezpieczeństwo
• Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia : H221 - Gaz łatwopalny.
H280 - Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenie oczu.
H331 - Działa toksycznie przy wdychaniu.
H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

• INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O ZAGROŻENIACH: EUH071
- Działa żrąco na układ oddechowy.
• Zwrot wskazujący środki ostrożności
- Zapobieganie : P260 - Nie wdychać pyłu, dymu, gazu, mgły, par, rozpylonej cieczy.
P280 - Używać rękawic ochronnych, odzieży ochronnej, ochrony oczu, ochrony twarzy.
P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.


- Reagowanie : P304+P340+P315 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH :
Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Natychmiast zasięgnąć orady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P305+P351+P338+P315 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU : Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast zasięgnąć orady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P303+P361+P353+P315 - W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami) :
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P377 - W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku.
P381 - Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to ezpieczne.

- Przechowywanie : P403 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
P405 - Przechowywać pod zamknięciem.

Inne zagrożenia:
Kontakt z cieczą może spowodować poparzenia zimnem i odmrożenia.

Środki pierwszej pomocy
Opis środków pierwszej pomocy
- Wdychanie : Zabezpieczając się izolującym aparatem oddechowym przenieść ofiarę do nieskażonego obszaru. Utrzymywać ofiarę w cieple i spokoju. Wezwać lekarza. W przypadku zaniku oddechu zastosować sztuczne oddychanie.

- Kontakt ze skórą : Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Przemywać wodą dotknięte miejsce przez co najmniej 15minut. Jeżeli wystąpiły odmrożenia skontaktować się z lekarzem.
Uwaga: Przed usunięciem, odzież przymarznięta do skóry powinna zostać rozmrożona.

- Kontakt z oczami : Natychmiast przemywać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Natychmiast zgłosić się do okulisty.

- Spożycie : NIE wywoływać wymiotów. Jeżeli pacjent jest przytomny podać 2-3 szklanki wody lub mleka do picia. Natychmiast zapewnić pomoc lekarską.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Może powodować poważne chemiczne oparzenia skóry i rogówki oka. Właściwa pierwsza pomoc powinna być natychmiast dostępna. Przed użyciem produktu zasięgnąć porady medycznej.
Długotrwałe narażenie na działanie niskich stężeń może powodować obrzęk płuc.

Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Uzyskać pomoc lekarską. Istnieje możliwość wystąpienia opóźnionego obrzęku oskrzeli, tchawicy, płuc.
Możliwie najszybciej po wdychaniu zastosować spryskanie kortykosteroidem w aerozolu.
Zanieczyszczone ubranie może zawierać i uwalniać amoniak.

Postępowanie w przypadku pożaru
Środki gaśnicze
- Odpowiednie środki gaśnicze : Piana. Ditlenek węgla.
Mgła wodna lub drobno rozproszony strumień wody.
- Nieodpowiednie środki gaśnicze : Nie stosować silnego strumienia wody do gaszenia. Powoduje to ogrzewanie cieczy i zwiększenie parowania amoniaku.

Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Specyficzne zagrożenia : Narażenie na działanie ognia może spowodować rozerwanie / wybuch pojemnika.
Amoniak jest substancją łatwopalną. W mieszaninie z powietrzem przy zawartości 16-25% (v/v) może spowodować wybuch.
Gęsta chmura amoniaku może ograniczać widoczność.
Postępowanie w przypadku pożaru (ciąg dalszy)

Niebezpieczne produkty spalania : Pod wpływem działania ognia, poprzez termiczny rozkład mogą wytworzyć się następujące toksyczne lub korozyjne opary: Tlenek azotu / dwutlenek azotu.

Informacje dla straży pożarnej
Specjalistyczne metody : Nie gasić płomienia wypływającego gazu, chyba że jest to absolutnie konieczne. Może dojść do samoczynnego / wybuchowego powtórnego zapłonu. Gasić każdy inny pożar. Jeżeli to możliwe, zatrzymać wypływ produktu.
Prowadzić akcję gaśniczą odpowiednią do pożaru w pobliżu. Narażenie na ogień i promieniowanie cieplne może prowadzić do rozerwania pojemników gazowych.

Chłodzić zagrożone pojemniki strumieniem rozpylonej wody z bezpiecznego miejsca. Nie pozwolić na przedostanie się zanieczyszczonych wód gaśniczych do kanalizacji.
Użyć mgły wodnej lub drobno rozproszonego strumienia wody aby redukować dymy pożaru, jeżeli to możliwe.

Specjalny sprzęt ochronny dla strażaków:
Stosować odzież ochronną gazoszczelną i odporną na chemikalia łącznie z izolującym strażaków aparatem oddechowym.
Norma EN 943-2: Odzież chroniąca przed ciekłymi i gazowymi chemikaliami, łącznie z aerozolami i cząstkami stałymi. Gazoszczelne ubiory ochronne dla zespołów ratowniczych.
Norma EN 137 - izolujące aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem, z otwartym obiegiem, wyposażone w maskę pełno twarzową.

Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych: Odizolować miejsce wycieku.
Ewakuować teren. Opuścić rejon zagrożenia kierując się prostopadle do kierunku wiatru.
Jeżeli ewakuacja nie jest możliwa, pozostać w budynku, zamknąć okna, ograniczyć dopływ
powietrza z zewnątrz, wyłączyć elektryczne ogrzewanie. Uszczelnić okna i drzwi mokrą tkaniną.
Próbować zatrzymać wyciek.
Monitorować stężenie uwolnionego produktu.
Stosować odzież ochronną gazoszczelną i odporną na chemikalia łącznie z izolującym aparatem oddechowym.
Wezwać jednostkę ratownictwa chemicznego i straż pożarną. Usunąć źródła zapłonu. W zależności od stopnia zagrożenia poinformować o konieczności ewakuacji okolicznych mieszkańców.

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

Próbować zatrzymać wyciek. Unikać zanieczyszczenia zbiorników wodnych, ścieków i gleby.
W przypadku zanieczyszczenia natychmiast powiadomić odpowiednie władze. Wszelkie zanieczyszczenia muszą być usuwane zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami).
Ograniczyć opary za pomocą mgły wodnej lub drobno rozproszonego strumienia wody.

Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:

Zapewnić ewakuację obszaru i usunięcie źródeł zapłonu do czasu, aż rozlana ciecz odparuje (na ziemi nie powinno być szronu).
Opłukać zanieczyszczony sprzęt lub miejsca wycieków obfitą ilością wody. Obszar zlać wodą.
Wentylować przestrzeń.

5. Sposoby ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej.

Zakład posiada szereg technicznych i organizacyjnych sposobów zapobiegania powstania poważnej awarii przemysłowej, w tym przypadku niekontrolowanej emisji amoniaku do atmosfery.
Zespół posiadanych zabezpieczeń technicznych to m. in:
całodobowy monitoring stężenia amoniaku w pomieszczeniach technicznych i magazynowych z wizualnym i akustycznym systemie ostrzegania o podwyższonym poziomie stężenia amoniaku w powietrzu, sprzężony z wysokowydajnym systemem wentylacji awaryjnej uniemożliwiającym osiągnięcie dolnej (DGW) lub górnej (GGW) granicy wybuchowości, a także opracowanych procedur postępowania w przypadku uwolnienia amoniaku oraz wysoko wyszkolonej kadry technicznej wyposażonej w odpowiedni sprzęt ochronny i ratunkowy pozwala na niemal pewne zatrzymanie i neutralizację związku chemicznego pod nazwą amoniak (NH3) w granicach zakładu, wielopunktowy centralny odpowietrznik instalacji amoniakalnej pozwalający na obniżenie i kontrolowanie ciśnienia w instalacji amoniakalnej, zwiększający bezpieczeństwo eksploatacji instalacji poprzez eliminację możliwości emisji amoniaku na skutek zbyt wysokiego ciśnienia amoniaku w instalacji, instalacja do wytwarzania mgły wodnej - która po załączeniu pompy wodnej wytwarza tzw. mgłę wodną, która w przypadku wycieku amoniaku ma za zadanie sorbcję cząsteczek gazowego NH3 i niedopuszczenie jego przeniknięcia do chronionych obiektów oraz rozprzestrzenienia się poza teren zakładu. Dodatkowym atutem instalacji jest jednoczesne schładzanie zbiorników z amoniakiem. Wytworzona mgła wodna oddzieli przestrzeń pomiędzy źródłem wycieku a obiektami chronionymi i umożliwi natychmiastowe przystąpienie do likwidacji nieszczelności. W przypadku przedostania się części rozpuszczonego amoniaku do kanalizacji, można poprzez wyłączenie pomp zatrzymać go w zbiorniku przepompowni ścieków i po dokonaniu neutralizacji odprowadzić do kanalizacji miejskiej lub zlewni ścieków.
- stały, całodobowy dozór instalacji chłodniczej przez dwóch wysoko kwalifikowanych pracowników pionu technicznego.
W przypadku przedostania się jednak gazowego amoniaku poza teren zakładu z powodu np. niekorzystnego wiatru, zakładowe służby ratownicze poprzez załączenie syreny alarmowej i komunikaty ustne przystąpią do ostrzegania społeczeństwa o konieczności podjęcia odpowiednich kroków przez osoby znajdujące się w najbliższym otoczeniu zakładu.
W takim przypadku syrena zostanie uruchomiona w sposób ciągły przez czas nie krótszy niż 3 min.
W chwili usłyszenia takiego sygnału, osoby znajdujące się w bezpośredniej bliskości zakładu przebywające w pomieszczeniach zamkniętych winny zamknąć okna i drzwi pomieszczeń, ewentualnie uszczelniając je i nie opuszczają ich do czasu odwołania alarmu.
Osoby przebywające na otwartej przestrzeni powinny oddalić się od obiektu w kierunku przeciwnym lub przynajmniej prostopadłym do kierunku wiatru, unikając przemieszczającego się gazowego amoniaku w postaci białego obłoku (podobnego do obłoku pary wodnej). Osoby te kierując się kierunkiem wiatru jak najszybciej udają się do najbliższego miejsca zbiórki do ewakuacji przedstawionego w schemacie ostrzegania i ewakuacji przedstawionego w załączniku nr 1 i następnie stosują się do poleceń służb ratowniczych.
Wiatrowskazy umieszczone są na budynku chłodni.
Odwołanie alarmu polega na uruchomieniu syreny alarmowej w sposób modulowany przez czas nie krótszy niż 3 min.

SCHEMAT OSTRZEGANIA I EWAKUACJI